Kariera

Kandydatów prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanym przez mnie w postępowaniu rekrutacyjnym przez Biacomex S. A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok, do celów uwzględnienia mojej kandydatury w przyszłych procesach rekrutacyjnych, w terminie 1 roku od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. ”

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja przekazywana na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) , zwanego dalej RODO:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biacomex S.A. z siedzibą w Białymstoku ul. Elewatorska 11/1, 15-620 Białystok. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail rodo@biacomex.pl lub pisemnie na wskazany powyżej adres.
Wszelkie podane Administratorowi w związku z procesem rekrutacji dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wybrane przez Panią/Pana stanowisko. Dane osobowe wskazane w art. 22¹ kodeksu pracy są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek, dodatkowe dane w CV czy też liście motywacyjnym) przetwarzane będą na podstawie dobrowolnej zgody, która jest wyrażana poprzez przesłanie Administratorowi zgłoszenia rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a, b, c RODO, czyli zgoda, podjęcie działań na żądanie przed zawarciem umowy, przepisy prawa. Jeśli została również wyrażona zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w ewentualnych przyszłych procesach rekrutacyjnych, a podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia wybranego przez Panią/Pana procesu rekrutacyjnego. Dodatkowo, w przypadku gdy została wyrażona zgoda na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji i wyrażenia zgody.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do przenoszenia danych. Udzieloną zgodę może Pani/Pan w każdej chwili wycofać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres rodo@biacomex.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie osobowych w zakresie wymaganym przez Kodeks pracy jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość wzięcia, udziału i wynik rekrutacji.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom usług publikujących ogłoszenia o pracę, dostawcom usług IT.
Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.